Podlegające ustawie Pzp

18 stycznia 2022

Informacja

Ogłoszenia wraz z pełną dokumentacją dotyczące zamówień publicznych, jeżeli wartość tych zamówień jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00zł  dostępne są pod adresem https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl 

 

Stosowanie sankcji antyrosyjskich w związku z wojną  w Ukrainie dla postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Powiatowe Centrum Zdrowia  sp. z o.o. z/s w Kartuzach


Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zwanej dalej „UOBN”

Wykonawcy:

- wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN

 

są wykluczeni z możliwości udzielenia im zamówienia przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.


Informację udostępniono: 19.03.2014 13:27, Administrator Generalny
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 14:04, Krauze Sławomir
 
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy