Ogłoszenia

Stypendia dla medyków

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach: lekarskim, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo.


Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. działając na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów (zwanego dalej Regulaminem), ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach: lekarskim, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo.

Szczegółowe warunki dotyczące przyznawania stypendium dla studentów zostały określone w Regulaminie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.pczkartuzy.pl i BIP.

 

I. Termin składania wniosków:

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 18 października 2021 r.

II. Maksymalna wysokość stypendium:

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1 500 złotych brutto miesięcznie, tj. za okres 9 miesięcy pobierania stypendium - łącznie 13 500 złotych brutto rocznie i jest wypłacana na konto wskazane przez studenta miesięcznie lub jednorazowo.

III. Sposób składania wniosków (§ 5 Regulaminu):

Student składa wniosek, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@pczkartuzy.pl, lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, lub osobiście w sekretariacie zarządu PCZ, lub przesyła pocztą (decyduje data wpływu do siedziby PCZ).

IV. Sposób rozpatrywania wniosków i przyznania stypendium (§ 6 Regulaminu):

Zarząd PCZ sp. z o.o. przyznaje stypendium w terminie do 30 października danego roku kalendarzowego. .

V. Kryteria przyznawania stypendium (§ 3 Regulaminu):

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta spełniającego kryteria przyznania stypendium, złożony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie, w tym w odpowiedniej formie oraz we wskazanym terminie.

VI. Utrata prawa do stypendium (§ 9 Regulaminu):

Przypadki utraty prawa do stypendium oraz zwieszenie jego wypłaty określa Regulamin.

VII. Warunki zwrotu stypendium (§ 10 Regulaminu):

Przypadki zwrotu stypendium, a tym samym warunki rozwiązania umowy określa Regulamin.

Pliki do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium dla studentów
Zał. 1 - Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta
Zał. 2 - Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopów
Zał. 3 - Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

powrót...

Informację udostępniono: 28.09.2021 07:51, Serkowski Sylwiusz
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 07:51, Serkowski Sylwiusz
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy